Nu bann mark

 • 130 +

  agroalimanter

 • 10+

  kiltirel ek kreatif

 • 25+

  indistriyel

 • 2

  agrikol

 • 8

  textil

 • 1

  lindistri servis

+230 405 9900

reception@abccoach.mu

Branch Road, Guibies, Port Louis, Mauritius

ABC Coachworks

ABC Coachworks

 • 150

  Anploye

 • 1987

  Kre an

ABC Coach Works finn kree en 1987 ek li fer parti mem group ki ABC Motors Company Limited. Kompagni la pionie dan fabrikasion karosri pu bane bis ek coach dan moris ek depi so Kreasion, li design, fer montaz ek fabrik karosri pou bann bis ek coach.

Avek so 30 lane lexperyans, ABC Coach Works finn vinn ene referans dan fabrikasion karosri pou bann individiel ek bane kompagni transpor kouma NTC, RHT avek UBS.

ABC Coach Works suiv so langazman kan li offer so bann produi ek servis avek so kliyan. Effektivman, li fer kalite so servis vinn enn priorite pou valoriz so kliyantel. Dayer li fer de sort pou reponn tou bann bezwin so bann kliyan dan lintegralite.

ABC Coach Works propoz egalman lezot servis kouma design ek fabrikasion bann tail lift integre avek vehicle lift ou enkor ekipman garaz pou fasilit loperasion kotidien so bann kliyan.

Vizion ABC Coach Works se vinn enn konpagni dexsepsion dan sekter bis ek vinn en akter dan lidistri elevater (tail lift ek vehicle lift). Nou lekip teknisien ek inzenier bien kalifie, travay bien pou ale ver sa vizion la ek ofer en servis inik ek kalite siperyer a so bann kliyan.

"Label Made In Moris enn distinksion extraordiner pou ABC CoachWorks ki finn opere lor marse lokal depi plis ki 30 an. Effektivman, depi 1987, konpagni la avek so lekip inzenier ek teknisien experyanse propoz enn servis kalite siperyer dan karosri pou bis, kamion ek 4x4 ou 2x4. Nou osi ena expertiz pou fer bann karosri spesial ou avek enn design spesial lor komann. Par exanp en 2019, ABC Coach Works ti fer design Papa Mobile pou le pape François ki ti vinn moris."

ABC Coachworks

ABC Coachworks

Galerie