Made in Moris

Enn inisiativ AMM

amm logo red background

Ki rol AMM ?


L’Association des Manufacturiers Mauriciens, ki finn kree an 1995, se enn lorganizasion sekter prive ki reprezant bann lintere sekter manifaktirye lokal, seki nou apel ‘lindistri lokal’. Bann manifaktirye lokal reponn an mazorite a bann demann ki lokal. Enn de bann mision AMM se promouvwar lindistri morisienn ek akonpagn li dan so transformasion. AMM pou fet so 25 an an 2020.

 

Ki sann-la manb AMM ?


Ziska zordi, pli ki 11 sekter indistriyel reprezante par 75 manb AMM : agro-alimanter, labwason, simi, edision ek linprimri, travay metalik ek non-metalik, papie/karton, bann servis a lindistri, bann prodwi izienn ek lezot ankor.

Ki lien ena ant AMM ek label Made in Moris ?


Nou an 2012. Kontext ekonomik pe vinn deplizanpli difisil pou bann manifaktirye lokal akoz konkirans bann prodwi ki inporte. Anmemtan, AMM fer enn lot konsta : bann prodwi lokal zot souvan ena enn meyer kalite ki bann prodwi ki inporte ek zot adapte ar kiltir morisienn ek ar seki Morisien pe rode.


AMM desid pou mobiliz so bann manb avek lanbision pou kree enn label ki pou permet idantifie ek valoris bann prodwi lokal. An 2012, 11 lantrepriz finn mobilize pou met an-avan kalite, freser, trasabilite ek adaptabilite bann prodwi ki fabrike dan Moris. Avek kolaborasion ek an partenarya stratezik avek firm SGS, finn reisi devlop enn kaye-de-sarz pou asir parti ‘kalite’ label-la.


Enn referendum ki permet bann Morisien swazir ek vot pou zot logo prefere finn organize lafin 2012. Zouti diferansiasion Made in Moris pran nesans an Zin 2013. Label-la amenn enn valer azoute a bann mark morisien ek met laksan lor nou lidantite, nou bann valer, nou lanplwa ek nou savwar-fer.

illustration MIM
amm annual general meeting

Ki label Made in Moris reprezante pou AMM ?


Made in Moris reprezant avan tou enn lanze stratezik indistriyel pou AMM. Lanze prodiksion lokal se pa zis enn zafer promosion me konpetivite ek perenite sekter manifaktirye lokal. Anplis ki lanplwa ek bann prodwi, lefet ki promouvwar linpak sosio-ekonomik lindistri lokal lor so teritwar permet a bann konsomater realize ki aste lokal kapv ena enn linpak pozitif. Nou bann lantrepriz Made in Moris kontribie a krwasans ekonomik pei, a kreasion lanplwa, a devlopman lokal ek rezional me ousi a lakorite sosial dan pei.


Aktivite sa de antite-la, AMM ek Made in Moris, permet akonpagn enn piblik diversifie antreprener dan bann lanze formasion, inovasion, internasionalizasion ek responsabilite sosietal enn lantrepriz. 

Pou plis konn AMM

Aktialite AMM

13 Dec 2023 L'AMM et le Made in Moris recrutent Une chargé(e) d'accueil
04 Sep 2023 "Sustainability for Local Brands" : Une opportunité de formation à ne pas manquer
09 May 2023 Retour des Petits-déjeuners en entreprise !