Nu bann mark

 • 130 +

  agroalimanter

 • 10+

  kiltirel ek kreatif

 • 25+

  indistriyel

 • 2

  agrikol

 • 8

  textil

 • 1

  lindistri servis

209 3000

https://www.facebook.com/graysinc

Beau Plan Business Park, Beau Plan, Pamplemousses

Grays Inc Ltd

Count Pushkin

 • 1931

  Kre an 

 • 582

  Anploye 

Kot Grays Inc Ltd, se Lil Moris ek tou so zabitan ki santral dan sak proze ki nou lanse. Depi so kreasion an 1931, Grays Inc Ltd inn kapav, lane apre lane, pozisionn li kouma enn lantrepriz inkontournab dan peizaz komersial Morisien. Met ansam kalite ek expertiz lokal, nou servi rises nou leritaz pou kree bann mark ki selebre savwar-fer morisien ek partaz nou listwar atraver lemond. Parski nou atantif a seki nou bann kliyan pe rode, nou finn vit diversifie pou propoz enn lof plis global avek bann prodwi pou netway lakaz, kosmetik ou bann prodwi alimanter. Nou portfolio, ki finn monte avek swin, li adapte ek evolie toultan an fonksion bann lanvi ek bezwin nou bann kliyan. Apre plizier deseni lexperyans dan domenn prodiksion ek distribision, nou lobzektif pa finn sanze: amenn bann moman lazwa dan lavi toulezour bann Morisien e sirtou kontign akonpagn zot avek bann prodwi ki ena enn kalite inkonparab parski zot finn kree atraver bann pratik dirab ek otantik.Kot Grays Inc Ltd, se Lil Moris ek tou so zabitan ki santral dan sak proze ki nou lanse. Depi so kreasion an 1931, Grays Inc Ltd inn kapav, lane apre lane, pozisionn li kouma enn lantrepriz inkontournab dan peizaz komersial Morisien. Met ansam kalite ek expertiz lokal, nou servi rises nou leritaz pou kree bann mark ki selebre savwar-fer morisien ek partaz nou listwar atraver lemond. Parski nou atantif a seki nou bann kliyan pe rode, nou finn vit diversifie pou propoz enn lof plis global avek bann prodwi pou netway lakaz, kosmetik ou bann prodwi alimanter. Nou portfolio, ki finn monte avek swin, li adapte ek evolie toultan an fonksion bann lanvi ek bezwin nou bann kliyan. Apre plizier deseni lexperyans dan domenn prodiksion ek distribision, nou lobzektif pa finn sanze: amenn bann moman lazwa dan lavi toulezour bann Morisien e sirtou kontign akonpagn zot avek bann prodwi ki ena enn kalite inkonparab parski zot finn kree atraver bann pratik dirab ek otantik.

Se enn vre omaz a poet ek ekrivin depi Larisi, Alexandre Pouchkine. Distile 5 fwa kouma dan tradision, vodka Imperial Count Pushkin ena zis bann ingredian ki ena enn kalite siperyer. Rezilta-la se enn for avek enn douser ki pa kapav konpare. Dayer, an 1979 ek 2016, li vinn gagn tit “Meyer Vodka dan Lemond” par International World and Spirit Competition.

Count Pushkin